Header image Map


Instagram
Facebook
Linktree
 
THE JUMPERS /
SKAKAČI

HANS CHRISTIAN ANDERSEN, Tomislav Torjanac (illustrator)
Mozaik knjiga (HR) 2012.

ENThe Jumpers picture book confirms ethics and aesthetics in Torjanac’s oeuvre, where his literary knowledge is clearly conveyed in his visual expression which is as wisely and diligently shaped as the symbolic literary originals he has ‘adapted’.”
– Igor Jurilj, Croatian Radio 2

“An interesting story becomes truly vivid and rich because of wonderful illustrations by Tomislav Torjanac. His characters – and they do become something of his own and special in the contest of the story – come out of every page as almost living beings within the book covers.”
FILM-mag.net
 
HRSkakači potvrđuju etiku i estetiku u Torjančevu opusu gdje se njegova literarna potkovanost jasno očituje u njegovom vizualnom izrazu koji biva mudro i pomno oblikovan upravo poput simboličnih književnih predložaka koje je ‘adaptirao’.”
– Igor Jurilj, Drugi program Hrvatskog radija

“Zanimljiva priča postaje zaista živopisna i bogata zbog prekrasnih ilustracija Tomislava Torjanca. Njegovi likovi – a zaista postaju nešto njegovo i posebno unutar konteksta same priče – izlaze sa svake stranice kao gotovo živi pripadnici unutar korica knjige.”
FILM-mag.net

“Once upon a time the Flea, the Grasshopper and the Frog wanted to see which one could jump the highest; so they invited the whole world, and even a few others, to see the grand sight”. Thus begins The Jumpers – a picture book based on the most ludicrous, most atypical and my most favourite of all Andersen’s tales.   “Nekoć davno, poželjeli Buha, Skakavac i Žabac vidjeti tko od njih trojice može skočiti najviše; i pozvali cio svijet, i još neke koji htjedoše doći, da svjedoče tom veličanstvenom prizoru”. Tako počinju Skakači – slikovnica nastala po najluckastijoj, najnetipičnijoj i meni najomiljenijoj Andersenovoj priči.


The Jumpers, front and back cover   Skakači, naslovnica i zaslovnica

The illustrations are abound with surreal, nonsensical elements, but essentially are an allegory of the French Revolution, as well as my homage to caricaturists and satirists of that period (of course, that particular foreknowledge isn’t required in order to understand the illustrations and the story). The book also contains musical notation of Händel's Sarabande adapted for violin and viola, performed by one of the characters.   Ilustracije obiluju nadrealističnim, nonsensnim elementima, ali u suštini su alegorija Francuske revolucije te moj hommage velikim karikaturistima i satiričarima onoga vremena (naravno, svo to predznanje nije nužno za razumijevanje ilustracija i priče).
Također, slikovnica sadrži i notni zapis Händelovog Sarabandea prilagođenoga za violinu i violu, u izvedbi jednoga od likova.


The Jumpers, pages 2-3   Skakači, stranice 2-3

The illustrations were painted in oils on 70x35 cm wood panels and combined with digital medium. The book was also designed and hand-lettered by me.   Ilustracije sam naslikao uljenim bojama na drvenim podlogama 70x35 cm, u kombinaciji s digitalnom tehnikom. Knjigu sam i grafički oblikovao te vlastoručno upisao tekst.


The Jumpers, pages 10-11   Skakači, stranice 10-11