Header image Map


Instagram
Facebook
Linktree
 
Little Red Riding Hood /
Crvenkapica

Jakob & Wilhelm Grimm, Tomislav Torjanac (illustrator)
Mozaik knjiga (HR) 2020.


EN The story of Little Red Riding Hood, written by the Brothers Grimm two centuries ago, is still one of the most famous stories, which lesson is no less relevant: seemingly nicer, but no less dangerous wolves, skilled “snake oil salesmen” have changed their looks, but not their temper.   HR Priča o Crvenkapici, iznikla iz pera Jakoba i Wilhelma Grimma prije dvaju stoljeća, i danas je jedna od najpoznatijih priča, čija pouka je i dalje aktualna: naizgled simpatičniji, no ništa manje opasni vukovi, vješti “prodavači magle” promijenili su izgled, ali ne i ćud.


Little Red Riding Hood, front and back cover   Crvenkapica, naslovnica i zaslovnica

Little Red Riding Hood is one of the first stories we tell our children and grandchildren in order to prepare them for the dangers that lurk when they step out of their innocent children’s world into the world of adults. The wolf is the archetype of someone who is dangerous, cunning and has no good intentions towards the weak and weaker than himself. Today’s children have only seen the real wolf in the zoo or on the TV screen, so they don’t perceive it as a real danger in its original, animal form. That’s why I modernized the wolf, just like Little Red Riding Hood, and moved it into a context that is closer to modern kids.   Crvenkapica je i nakon dvaju stoljeća jedna od prvih priča koje pričamo djeci i unucima u želji da ih pripremimo na opasnosti koje vrebaju kad iz svog nevinog dječjeg svijeta zakorače u svijet odraslih. Vuk je arhetip nekoga tko je opasan, lukav i nema dobre namjere prema nemoćnima i slabijima od sebe. Današnja djeca pravog su vuka vidjela samo u zoološkom vrtu ili na zaslonu TV-a pa ga u njegovu izvornom, životinjskom liku i ne doživljavaju kao stvarnu opasnost. Zato sam vuka, baš kao i Crvenkapicu, osuvremenio i pomaknuo u kontekst koji je djeci bliži, razumljiviji.


Little Red Riding Hood, pages 6-7   Crvenkapica, stranice 6-7

Little Red Riding Hood is a girl with a rather androgynous appearance: in jeans, a hooded top and Chuck Taylors, riding a skate and a bicycle, so even boys can identify with her to a certain extent. The wolf is polite, tidy, drives a good car, that is, at first glance he does not seem like a typical villain, which is the best way to fool children and the elderly. But the wolf is also excessively proud, in fact, he is so full of himself that he often does not fit into the frame, his eyes are hidden behind sunglasses even in the shade, he drives along forest paths in a jeep, not caring at all about the vegetation. He smokes constantly, and everything he says is symbolically shrouded in cigarette smoke, suggesting a shady character. He even appears on the front cover as a cloud of smoke.   Crvenkapica je djevojčica prilično androgina izgleda: u trapericama, majici s kapuljačom i starkama, vozi skate i bicikl, tako da se s njom mogu u određenoj mjeri poistovjetiti i dječaci.
Vuk je uljudan, uredan, vozi dobar auto, to jest na prvi se pogled ne doima kao tipični zlikovac, što je najbolji način da zavara djecu i starije. No vuk je i pretjerano nabildan, zapravo, toliko je pun sebe da često ne stane u kadar, pogleda skrivena iza sunčanih naočala čak i u hladu, šumskim stazama vozi se u džipu, nimalo ne mareći za raslinje. Stalno puši, a sve što izgovara simbolički je obavijeno dimom cigarete, sugerirajući “prodavanje magle”. Čak se i na naslovnici pojavljuje kao oblak dima iza Crvenkapice.


Little Red Riding Hood, pages 8-9   Crvenkapica, stranice 8-9