Header image Map


Facebook
Twitter
RSS
 
GREG CRACKLING /
GRGA ČVARAK

Ratko Zvrko, Tomislav Torjanac (illustrator)
Mozaik knjiga (HR) 2011.


EN This picture book, based on the 1967 classic children's poem by Ratko Zvrko, introduces Grga Čvarak (the name roughly translates to Greg Crackling), Croatia’s most famous rascal with a heart of gold. The mischievous, fiery-haired (and fiery-tempered) kid is also deeply caring and emotional, so his actions are often contradictory and confusing to people around him. Yet, Grga remains consistent in his inconsistencies.   HR Ova slikovnica, nastala prema klasičnoj pjesmici Ratka Zvrka iz 1967. godine, predstavlja Grgu Čvarka, najpoznatijeg mangupa zlatna srca u hrvatskoj književnosti za djecu. Ovaj nestašni klinac vatrene kose (i jednako vatrena temperamenta) ujedno je vrlo brižan i osjećajan, zbog čega su njegovi postupci često proturječni i zbunjujući za ljude oko njega. Ipak, Grga ostaje dosljedan u svojoj nedosljednosti.


Greg Crackling, front and back cover   Grga Čvarak, naslovnica i zaslovnica

I chose to picture the main character as a thin, tall 12-year old kid in the rural environment of the 1979 Croatia. I was a shy 7-year old kid back in 1979 and most of the “role model” rascals were 5-6 years older than me (which made them a good reference for Grga’s character), so there’s definitely an autobiographical element thrown in there. Furthermore, since the poem was first published in 1967, adding Grga’s 12 years to it equals 1979. 
Basically, it’s all mathematics combined with a bit of sentimentality.
  Odlučio sam prikazati glavnoga lika kao mršava, visoka klinca u hrvatskom ruralnom okruženju 1979. godine. Te sam godine bio sramežljiv sedmogodišnji klinac, i većina je “uzornih” mangupa bila 5-6 godina starija od mene (čime su postali dobra referenca za Grgin karakter), tako da ovdje nedvojbeno postoji autobiografski element. Nadalje, budući da je pjesma prvi put objavljena 1967. godine, ako tome dodamo 12 Grginih godina, konačan zbroj je 1979.
U suštini, sve je to matematika udružena s malo sentimentalnosti.


Greg Crackling, pages 4-5   Grga Čvarak, stranice 4-5

The illustrations carry many references to that particular place and time. All were painted in oils on 70x35 cm wood panels and combined with digital medium. Aside from illustrating it, I also designed the book.
The book received the Grigor Vitez award for illustrations.
  Ilustracije obiluju referencama na to vrijeme i mjesto. Sve su naslikane uljenim bojama na drvenim podlogama 70x35 cm, u kombinaciji s digitalnom tehnikom. Osim što sam je ilustrirao, slikovnicu sam i grafički oblikovao.
Slikovnica je dobitnica nagrade Grigor Vitez za ilustracije.


Greg Crackling, pages 12-13   Grga Čvarak, stranice 12-13